Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ năm, 12/10/2017 | 13:31:48 GMT+7
Chính sách thuế trong lĩnh vực xã hội hóa
Ngày 30 tháng 05 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo duc,5 dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Ngày 16 tháng 06 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị đính số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP. Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC
Tập tin đính kèm:

Chi cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên, hướng dẫn về chính sách thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa gồm các nội dụng sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh

2. Về đối tượng điều chỉnh

3. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

4. Cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

5. Cho thuê đất quy định tải Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP như sau:

6. Về thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

7. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

8. Sử dụng hóa đơn và kê khai thuế

Nội dung chi tiết tải tại đây (721/CCT-TTNVKK ngày 29/8/2017 của Chi cục thuế huyện Bàu Bàng)

Tin liên quan