Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 22/11/2017 | 15:34:32 GMT+7
Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 08 tháng 11 năm 2017;
Tập tin đính kèm:

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 248/TTr-PTP ngày 20 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các xã (có Danh sách kèm theo) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Điều 2. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Kết quả đánh giá sự hài lòng

(%)

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I.

Loại I

1.

Xã Lai Uyên

95,45

15

29,63

21,25

9,57

20

97,35

II.

Loại II

1.

Xã Trừ Văn Thố

95,20

15

28,7

21,5

10

20

97,82

TẢI Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Tin liên quan