Thông báo của Hội đồng nhân dân huyện
Thứ năm, 28/12/2017 | 13:18:18 GMT+7
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 01/2018
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Tập tin đính kèm:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 01/2018, nội dung cụ thể như sau:

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TRONG THÁNG 01/2018

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/01/2018 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 03/01/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Lê Khắc Tri

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/01/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/01/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/01/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/01/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 31/01/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Văn Hưng

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã sắp xếp.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân; cung cấp thông tin, tư liệu có liên quan khi được yêu cầu.

- Công bố lịch tiếp công dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan; đồng thời cung cấp lịch tiếp công dân để niêm yết công khai tại các địa điểm tiếp công dân.

- Cử đại diện phối hợp với Ban tiếp công dân huyện thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân huyện.

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp tình hình tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

3. Ủy ban nhân dân các xã nơi đại biểu HĐND huyện tiếp công dân:

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo bộ phận trực tiếp làm công tác tiếp công dân chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tổ chức, niêm yết công khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện và hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo quy định.

Tải Thông báo số 67/TB-UBND ngày 25/12/2017

Tin liên quan