Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ năm, 22/02/2018 | 14:46:06 GMT+7
Về việc tuyên truyền công tác thuế năm 2017
Năm 2017 là năm thứ 4 Chi cục thuế Bàu Bàng đi vào hoạt động và cũng là năm thứ 4 liên tiếp Chi cục Thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Kết quả thu ngân sách năm 2017 của Chi cục Thuế được 294 tỷ đồng, đạt 191% so với dự toán pháp lệnh Cục thuế giao, đạt 233% so dự toán UBND Tỉnh, HĐND-UBND Huyện giao, bằng 190% so với cùng kỳ (tăng thu ~ 139 tỷ đồng).
Tập tin đính kèm:

Trong đó: kết quả thu ngoài quốc doanh (NQD) được 72 tỷ đồng, đạt 109% so với dự toán pháp lệnh Cục Thuế giao, đạt 109% so dự toán UBND Tỉnh, HĐND-UBND Huyện giao, bằng 126% so với cùng kỳ (tăng thu ~ 15 tỷ đồng).

Trong cơ cấu nguồn thu năm 2017, có 4 nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn 90% tổng thu ngân sách của cả năm gồm có: Nguồn thu thuế TNCN: 26%; Nguồn thu thuế NQD: 24%; Nguồn thu tiền thuê đất: 22%; Nguồn thu tiền SD đất: 18%.

Trong năn 2017, Chi cục thuế Bàu Bàng đã triển khai nhiều hiệm vụ, giải pháp trong quản lý thuế, kiểm tra thuế, chống thất thu đối với các lĩnh vực có nhiều rủi ro cao về thuế. Cụ thể, đã thực hiện kiểm tra tại 60 DN và hộ kinh doanh, tăng 30% so cùng kỳ, số thuế truy thu và phạt là 1 tỷ 871 triệu đồng; giảm lỗ: 3 tỷ 673 triệu đồng;  giảm khấu trừ: 203 triệu đồng.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tính đến cuối tháng 12/2017 số DN đã thực hiện khai thuế qua mạng là 312 so với số DN đang hoạt động thuộc diện phải nộp tờ khai thuế đạt 100%; nộp thuế điện tử đạt trên 95% so với chỉ tiêu của ngành đề ra (Tiêu chí 1: đạt 95,55; Tiêu chí 2: đạt 97,97%; Tiêu chí 3: đạt 99,27%); Công tác liên thông xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai được giải quyết kịp thời, trong năm đã tiếp nhận và trả 10.968 hồ sơ, trong đó đã giải quyết bằng phương thức điện tử 10.665 hồ sơ đạt 97,24%.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục đã chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu thuế trên địa bàn. Từ đó đánh giá, nhận định kịp thời những yếu tố tác động đến nguồn thu NSNN của địa phương và đề ra những giải pháp khai thác các nguồn thu mới, hỗ trợ các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế.

Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên kiểm tra, rà soát việc kê khai, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện quản lý trên địa bàn; phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện quản lý thu ngay thuế giá trị gia tăng khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn (năm 2017, tổng thu từ hoạt động xây dựng vãng lai là 15 tỷ 036 triệu đồng, tăng 224% so cùng kỳ); đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, giảm các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp đúng, đủ các khoản thuế, phí và lệ phí vào NSNN.

Kiên quyết xử lý các trường hợp tình trạng nợ đọng thuế, chây ỳ, chậm nộp thuế tại một số doanh nghiệp theo quy định của các Luật Thuế nhằm tạo môi trường công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tăng nguồn thu vào NSNN.

Năm 2018, nhiệm vụ thu ngân sách được giao là khá cao, trong đó thu ngoài quốc doanh tăng  21% so thực hiện thu năm 2017. Qua đánh giá, phân tích  kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong năm 2017, ngay từ đầu năm 2018, Chi cục thuế Bàu Bàng đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Với tinh thần nỗ lực thi đua thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, tập thể cán bộ công chức Chi cục thuế huyện Bàu Bàng quyết tâm phấn đấu góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện nhà./.

                                         Xác nhận thủ trưởng cơ quan thuế

Tải văn bản chính thức

Tin liên quan