Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 16/05/2018 | 14:54:37 GMT+7
Về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Tập tin đính kèm:

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh phát sinh nhiều trường hợp người sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1469/UBND-KTN ngày 11/4/2018, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, đơn vị có liên quan về trình tự tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bằng nhiều hình thức đến người sử dụng đất để biết và thực hiện.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện đối với các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định, cụ thể như sau:

I. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và thực hiện đồng thời 02 nội dung sau:

+ Chuyển Uỷ ban nhân dân cấp huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do không đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

+ Chuyển cơ quan chuyên môn thụ lý hồ sơ theo quy định.

2. Đối với hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, cá nhân nước ngoài

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và thực hiện đồng thời 02 nội dung sau:

+ Chuyển Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do không đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

+ Chuyển cơ quan chuyên môn thụ lý hồ sơ theo quy định.

3. Bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ thực hiện trả kết quả cho người sử dụng đất sau khi người sử dụng đất có hành vi vi phạm đã hoàn thành việc nộp phạt theo đúng quy định.

II. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, các nội dung liên quan về xử phạt vi phạm hành chính do không đăng ký đất đai theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ dưới nhiều hình thức để người sử dụng đất được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

a) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đăng tin trên website Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: thông báo, đăng tin, phát thanh…để người sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ mà phát hiện các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ của người sử dụng đất đến các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nêu tại phần I Công văn này để xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện theo quy định.

3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, khi giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất phải đảm bảo thời gian xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bằng hoặc thấp hơn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tương ứng.

Trên đây là nội dung hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

TẢI văn bản

Tin liên quan