Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ tư, 13/06/2018 | 16:43:38 GMT+7
Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Sáng ngày 13/6/2018, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh tham dự. Tại điểm cầu huyện Bàu Bàng có ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Huyện ủy; ông Lê Khắc Tri - Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Phạm Văn Cành-Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Tiếp đó, ông Lê Hữu Phước-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt triển khai một số nội dung như: Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 8/2/2018 của Ban bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW của Ban bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018, của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

          Phát biểu quán triệt tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - cho rằng: đây là những nội dung rất quan trọng, có tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên trong công tác lý luận chính trị cũng như việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Phạm Văn Cành yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy Đảng sớm tổ chức nghiên cứu, triển khai , quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị./.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan