Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 20/09/2018 | 14:30:09 GMT+7
Tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước; việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn huyện đã được các ngành, các địa phương quan tâm phối hợp thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 27/43 Hương ước, Quy ước của các ấp đã được ban hành và thực hiện.
Tập tin đính kèm:

Việc thực hiện Hương ước, Quy ước trong các khu dân cư đã góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động tự quản, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực phát sinh.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số ấp, khu phố ở một số địa phương vẫn chưa xây dựng Hương ước, Quy ước; việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước tại một số địa phương chưa đảm bảo tính dân chủ trong quá trình xây dựng, chưa tạo điều kiện cho người dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Nhiều nơi, sau khi Quy ước được phê duyệt nhưng không được niêm yết theo quy định, không tổ chức phổ biến đến các hộ dân, không được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế...

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện có hiệu quả Công văn số 3167/UUBND-NC ngày 13 tháng 7 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký ban hành văn bản số 2524/UBND-VX về việc tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước; theo đó yêu cầu các ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn; tăng cường quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì, thực hiện Hương ước, Quy ước.

2. Ủy ban nhân dân các xã Long Nguyên, Cây Trường II, Tân Hưng và Hưng Hòa rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn đã được phê duyệt và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những Hương ước, Quy ước không phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ hoặc không đúng thẩm quyền công nhận phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

3. Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố, Lai Hưng và thị trấn Lai Uyên khẩn trương xây dựng Quy ước trên địa bàn theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đẩy mạnh truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trong cộng đồng dân cư; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối, phối hợp với Phòng Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước.

Tin liên quan