Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 20/12/2018 | 10:56:33 GMT+7
Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện
Thời gian qua, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội huyện Bàu Bàng. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thông tin các cấp; các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội bằng các hình thức, trong đó có việc tuyên truyền bằng pa nô, băng rôn.
Tập tin đính kèm:

         Tuy nhiên, sau khi làm pa nô, treo băng rôn, có một số cơ quan, đơn vị không thường xuyên kiểm tra, khắc phục các sự cố xảy ra: Pa nô, băng rôn bị phai màu nền, màu chữ; băng rôn bị đứt, rách, tuộc dây treo, trùng, lệch; một số cơ quan, đơn vị khi tổ chức xong đợt tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội không thực hiện việc tháo dỡ theo quy định… làm ảnh hưởng đến mỹ quan và ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

         Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền cổ động trực quan, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện có nội dung chỉ đạo như sau:

         1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trên sóng truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo trên địa bàn huyện; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải pháp tăng cường chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, bất cập.

- Thường xuyên theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở hàng năm.

         2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm huyện phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động tuyên truyền tại các khu vực trung tâm huyện. Nếu phát hiện đơn vị, cá nhân tự ý tổ chức các hoạt động tuyên truyền, không báo cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, để xảy ra tình trạng: Treo pa nô, băng rôn tại các vị trí không đúng quy định, hoặc kích thước, nội dung tuyên truyền ảnh hưởng đến mỹ quan, có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trực tiếp đến việc tuyên truyền phải kịp thời tháo dỡ.

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, giải pháp chỉ đạo khắc phục về Ủy ban nhân dân huyện (Thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin).

         3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại các khu vực trung tâm xã, thị trấn.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền cổ động trực quan, những tồn tại, hạn chế, các giải pháp chỉ đạo khắc phục.

         4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

- Trước khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để được hướng dẫn về hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm để thực hiện, nhằm bảo đảm mỹ quan và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền.

- Sau khi làm pa nô, treo băng rôn phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra như: Pa nô bị phai màu nền, màu chữ, đổ, gãy; băng rôn treo qua đường bị rách, tuột, đứt dây căng, hoặc rơi chữ, rơi dấu…

- Khi hết đợt tuyên truyền cổ động trực quan theo kế hoạch, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc tháo dỡ, thu dọn sạch sẽ toàn bộ vật tư, phương tiện tuyên truyền, không để ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường.

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nào tự ý tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan không thông báo cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa để được thẩm định, hướng dẫn; việc lắp đặt phương tiện tuyên truyền không đúng vị trí, kích thước, hoặc nội dung tuyên truyền gây phản cảm, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan, sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc tháo dỡ, tịch thu vật tư dụng cụ, phương tiện tuyên truyền và phải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho việc tháo dỡ.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Tin liên quan