Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 26/12/2018 | 14:55:57 GMT+7
Về tổ chức thu nộp lệ phí Môn bài năm 2019
Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ nghị định quy định về lệ phí môn bài;
Tập tin đính kèm:

          Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo về việc tổ chức thu nộp lệ phí Môn bài năm 2019 trên địa bàn huyện như sau:

I. Đối tượng và mức nộp lệ phí Môn bài

1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

- Căn cứ xác định mức lệ phí Môn bài 2019 được căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo biểu cụ thể sau:

Lệ phí Môn bài

Vốn đăng ký  

Mức lệ phí Môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng

Bậc 2

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng

- Đối với các tổ chức “trừ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác” có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- Đối với các Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức phí môn bài cả năm là 1.000.000 đồng/năm.

2. Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

- Mức lệ phí Môn bài năm 2019 được áp dụng theo 3 mức:

Lệ phí Môn bài

Doanh thu cả năm

Mức lệ phí Môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 500 triệu đồng

1.000.000 đồng

Bậc 2

Trên 300 đến 500 triệu đổng

500.000 đồng

Bậc 3

Trên 100 đến 300 triệu đổng

300.000 đồng

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài.

3. Đối với hợp tác xã

Đối với xã viên, nhóm xã viên hợp tác xã (HTX):

 - Trường hợp HTX hạch toán theo dõi đầy đủ doanh thu, chi phí, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng xã viên vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của HTX thì thu lệ phí môn bài chung cho HTX, không thu lệ phí môn bài đối với từng xã viên.

 - Trường hợp HTX không hạch toán theo dõi hoạt động SXKD của từng xã viên vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của HTX thì từng xã viên phải kê khai nộp lệ phí môn bài riêng.

II. Thời gian nộp lệ phí Môn bài

Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP có trách nhiệm kê khai nộp lệ phí Môn bài năm 2019 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 01 năm 2019 theo đúng địa điểm và thời gian ghi trên thông báo của Chi cục thuế huyện Bàu Bàng. Các trường hợp chậm nộp lệ phí môn bài năm 2019 sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

         Thông báo này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Bàu Bàng biết để thực hiện./.


Tin liên quan