Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 10/04/2019 | 08:54:06 GMT+7
Về treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 01/5
Thực hiện Thông báo số 66/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 01/5;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành văn bản số 837/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2019 về treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 01/5 yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trường học trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:

          1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân phải treo Quốc kỳ trong 03 ngày: Ngày 14/4/2019 (Giỗ Tổ Hùng Vương), ngày 30/4/2019 và ngày 01/5/2019 (Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế Lao động).

Giao trách nhiệm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ lễ

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày: Ngày 14/4/2019 (tức mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi); Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động trong 02 ngày: ngày 30/4/2019 và ngày 01/5/2019.

- Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì:

+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: trùng vào ngày nghỉ Chủ nhật (14/4/2019) nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (15/4/2019).

+ Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động: công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai (29/4/2019) đến hết thứ Tư (01/5/2019), đi làm bù vào ngày thứ Bảy (04/5/2019).

- Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3. Trực bảo vệ cơ quan và vệ sinh tại cơ quan, đơn vị

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Danh sách trực Lễ các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện chậm nhất ngày 12/4/2019.

- Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trường học trên địa bàn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, nhân dân và học sinh làm vệ sinh sạch, gọn, đẹp khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng, khuôn viên trường học, các khu phố, ấp.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,… tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý (nếu có) để tuyên tuyền về kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước.

Giao trách nhiệm Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn tổ chức thông báo rộng rãi nội dung Thông báo này để các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện.

Tin liên quan