Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ hai, 20/05/2019 | 13:34:46 GMT+7
Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện
Tập tin đính kèm:

Nhằm tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký ban hành Công văn số 1192/UBND-VX ngày 09 tháng 5 năm 2019 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các ác cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã

- Tăng cường sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc để gửi, nhận văn bản điện tử; lưu trữ văn bản đến, đi; chỉ đạo, điều hành công việc trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, giao dịch điện tử trên môi trường mạng; các loại tài liệu, văn bản hành chính quy định tại Điểm a Khoản 1 Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bình Dương đã được xác thực bằng chữ ký số và phát hành gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc thì không cần gửi văn bản giấy; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc ký số trên các văn bản chính thức được phát hành quy định tại Điều 19 Chương II theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.

- Quán triệt cán bộ, công chức nghiêm túc sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh (@binhduong.gov.vn) trong trao đổi việc công theo quy định nhằm góp phần đảm bảo an toàn thông tin; Tuyệt đối không sử dụng hộp thư điện tử miễn phí để trao đổi việc công.

- Tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng việc nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức quan tâm sử dụng phần mềm Một của điện tử của tỉnh trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị mình.

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị của huyện đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong xây dựng Chính quyền điện tử các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý vận hành, khai thác hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử và Trang thông tin điện tử của huyện.

3. Phòng Nội vụ huyện

- Từ năm 2019 đưa tiêu chí khai thác, sử dụng công nghệ thông tin vào đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UNBD huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND huyện thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử và Trang thông tin điện tử của huyện.

- Định kỳ kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện; tham mưu sơ kết, tổng kết tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, ứng dụng để triển khai các nhiệm vụ phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin phục vụ cho nhu cầu đăng ký mới, cấp đổi hộp thư điện tử của tỉnh, chữ ký số...hoặc thay đổi thông tin./.

Tin liên quan