Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 03/06/2019 | 16:05:30 GMT+7
V/v thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyện
Căn cứ Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Bàu Bàng trên Internet
Tập tin đính kèm:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký ban hành Công văn số 1417/UBND-VX có nội dung cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cung cấp tin, bài theo Điều 9, Điều 10 của Quy chế kèm theo Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của UBND huyện:

- Phòng Tư pháp cung cấp đầy đủ thông tin tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, hộ tịch, tư pháp, lấy ý kiến góp ý của Doanh nghiệp/Nhân dân.

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp các chế độ - chính sách lao động, xã hội, người có công, thông tin tuyển dụng của các công ty/doanh nghiệp trong khu và ngoài công nghiệp.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng đất; Quy hoạch thu gom tái chế xử lý chất thải; danh sách thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch bổ sung cung cấp các thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin thuộc phòng quản lý.

- Phòng Kinh tế cung cấp thông tin, chương trình, đề tài, mô hình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Phòng Quản lý Đô thị bổ sung thông tin xây dựng, đô thị.

- Phòng Y tế: cung cấp thông tin hoạt động phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.  

- Chi cục Thống kê cung cấp thông tin từ các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê, phương pháp thống kê, thời gian thống kê.

- Chi cục Thuế cung cấp các thông tin chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ người nộp thuế.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình hoạt động của mỗi địa phương ít nhất 02 tin/tháng gửi về địa chỉ hộp thư công vụ vhttbaubang@binhduong.gov.vn để đăng lên chuyên trang, chuyên mục “Hoạt động xã, thị trấn” đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp huyện, xã.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, bổ sung kịp thời các thông tin theo quy định./.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan