Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 19/11/2015 | 07:54:35 GMT+7
Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế
Ngày 17/11/2015, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đến các cán bộ chủ chốt các phòng ban, ngành và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Tập tin đính kèm:

Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Trung - Tỉnh uỷ viên - Phó Ban tổ chức tỉnh uỷ Bình Dương; đồng chí Thái Hoàng Quốc Dũng – Phó trưởng Phòng Cán bộ Công chức – viên chức Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bàu Bàng; ông Lê Thanh Tâm - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và hơn 100 đồng chí là lãnh đạo cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.


Đồng chí Nguyễn Chí Trung - Tỉnh uỷ viên, Phó Ban tổ chức tỉnh uỷ Bình Dương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Chí Trung - Tỉnh uỷ viên, Phó Ban tổ chức tỉnh uỷ Bình Dương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị. Nghị quyết nêu rõ những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời chỉ ra những hạn chế như tổng số biên chế có xu hướng tăng lên; cơ cấu công chức, viên chức chưa hợp lý trên một số mặt; chất lượng thi nâng ngạch công chức, viên chức đạt thấp… Nghị quyết cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Đồng chí Thái Hoàng Quốc Dũng – Phó trưởng Phòng Cán bộ Công chức – viên chức Sở Nội vụ tỉnh triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế. Nguyên tắc tinh giản biên chế: phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Phải đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập - Uỷ viên thường vụ huyện uỷ, Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bàu Bàng sẽ triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý về chính sách tinh giản biên chế; xây dựng đề án tinh giản biên chế, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

KIM NHỚ 

Tin liên quan