Văn bản Chỉ đạo-Điều hành
Thứ ba, 13/09/2016 | 16:04:03 GMT+7
Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Thực hiện Kế hoạch số 1483/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Để thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả các văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến với các nội dung như sau:
Tập tin đính kèm:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, nhằm đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt đầy đủ, toàn diện nội dung của các văn bản luật nhằm bảo vệ quyền và thực hiện các nghĩa vụ cá nhân, tổ chức.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các văn bản luật được triển khai, thực hiện bao gồm:

- 16 Bộ luật, Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII,

- 08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

- 15 Bộ luật khác có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017.

2. Nội dung thực hiện:

a) Đối với các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mà tỉnh, huyện có hướng dẫn, chỉ đạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến ở địa phương mà đến nay chưa ban hành Kế hoạch thì cơ quan, đơn vị chủ trì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến; trong đó xác định rõ nội dung, hình thức phổ biến rộng rãi, tập huấn chuyên sâu nội dung văn bản luật, biên soạn tài liệu và các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai thi hành các văn bản luật.

- Cơ quan tham mưu: Các phòng, ban, ngành chủ trì tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mà chưa trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thì khẩn trương xây dựng và tham mưu.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã.

- Thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch:

+ Các văn bản luật có hiệu luật từ năm 2016: Chậm nhất Quý III/2016.

+ Các văn bản luật có hiệu luật từ năm 2017: Chậm nhất Quý IV/2016.

Riêng đối với các văn bản luật có hiệu lực sau năm 2017 thì tham mưu  ban hành Kế hoạch trước thời điểm văn bản luật có hiệu lực ít nhất 06 tháng hoặc theo hướng dẫn của cấp trên.

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn; lồng ghép tuyên truyền các văn bản luật trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng của cơ quan, đơn vị. Phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

+ Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện; cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật các xã.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (Phòng Tư pháp tham mưu).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đài Truyền thanh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các văn bản luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Truyền thanh huyện chỉ đạo Đài phát thanh các xã, xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của các văn bản luật nhất là những nội dung mới, đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành các văn bản luật này.

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện viết các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của các văn bản luật trên trang tin điện tử (Website) của huyện.

PHỤ LỤC 
Danh mục các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới


STT

Bộ Luật, Luật, Pháp lệnh

Ngày được thông qua

Ngày có hiệu lực

16 Bộ luật, Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ​ ​ ​

1

Bộ luật Dân sự

24/11/2015

01/01/2017

2

Bộ luật Hình sự

27/11/2015

01/7/2016

3

Bộ luật Tố tụng dân sự

25/11/2015

01/7/2016

4

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

27/11/2015

01/7/2016

5

Luật  Tố tụng hành chính

25/11/2015

01/7/2016

6

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

20/11/2015

01/7/2016

7

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

26/11/2015

01/7/2016

8

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

25/11/2015

01/7/2016

9

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng

26/11/2015

01/7/2016

10

Luật Trưng cầu ý dân

25/11/2015

01/7/2016

11

Luật An toàn thông tin mạng

19/11/2015

01/7/2016

12

Luật Thống kê

23/11/2015

01/7/2016

13

Luật Khí tượng thủy văn

23/11/2015

01/7/2016

14

Luật Kế toán

20/11/2015

01/01/2017

15

Luật Phí và lệ phí

25/11/2015

01/01/2017

16

Bộ luật Hàng hải Việt Nam

25/11/2015

01/7/2017

08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII ​ ​ ​

17

Luật Tiếp cận thông tin

06/4/2016

01/7/2018

18

Luật Điều ước quốc tế

09/4/2016

01/7/2016

19

Luật Báo chí

05/4/2016

01/01/2017

20

Luật Trẻ em

05/4/2016

01/6/2017

21

Luật Dược

06/4/2016

01/01/2017

22

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

06/4/2016

01/7/2016

23

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

06/4/2016

01/9/2016

24

Pháp lệnh quản lý thị trường.

25/6/2015

01/7/2016

15 Bộ luật, Luật khác có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017 ​ ​ ​

25

Luật An toàn, vệ sinh lao động

25/6/2015

01/7/2016

26

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

25/6/2015

01/7/2016

27

Luật Kiểm toán Nhà nước

24/6/2015

01/01/2016

28

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

22/6/2015

01/7/2016

 

29

Luật Tổ chức Chính phủ

19/6/2015

01/01/2016

30

Luật Nghĩa vụ quân sự

19/6/2015

01/01/2016

31

Luật Thú y 

19/6/2015

01/07/2016 

32

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

19/6/2015

01/01/2016

33

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

09/6/2015

01/01/2016

34

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

26/11/2014

 

01/01/2016

35

Luật Tổ chức Quốc hội

20/11/2014

01/01/2016

36

Luật Căn cước công dân

20/11/2014

01/01/2016

37

Luật Hộ tịch

20/11/2014

01/01/2016

38

Luật Bảo hiểm xã hội 

20/11/2014

01/01/2016

39

Luật Ngân sách Nhà nước

25/6/2015

01/01/2017


Tin liên quan