Văn bản Chỉ đạo-Điều hành
Thứ hai, 07/11/2016 | 10:40:33 GMT+7
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Bàu Bàng
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Tập tin đính kèm:

    Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

          1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đoàn thể cấp huyện (kể cả các cơ quan ngành dọc trú đóng trên địa bàn huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã

- Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 26/CT-TTg), trong đó chú trọng tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Điểm b Khoản 1 Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 24/CT-UBND) và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020 ( sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 20/KH-UBND), qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn, đầy đủ mục đích, ý nghĩa và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện trên địa bàn huyện.

        - Xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 24/CT-UBND và Kế hoạch số 20/KH-UBND trên địa bàn, phạm vi quản lý; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 24/CT-UBND và Kế hoạch số 20/KH-UBND vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bổ sung vào chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiên nhiệm vụ được giao và chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo các quyết định của cấp trên.

        - Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

        - Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; thực hiện tốt Công văn số 2167/UBND-NC ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề được xã hội quan tâm.

        - Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh…,

        - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; kịp thời biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 24/CT-UBND và Kế hoạch số 20/KH-UBND; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật.

        2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

        - Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

        - Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiên nhiệm vụ.

        - Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giời làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không đánh bạc dưới mọi hình thức.

        - Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

          - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật.

TẢI Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện Bàu Bàng

Tin liên quan