Tổ chức Chính quyền

BAN LÃNH ĐẠO HUYỆN BÀU BÀNG

HUYỆN ỦY
STT Chức vụ Họ và Tên Điện thoại  Email
1 Bí thư  Nguyễn Hữu Chí  
2 P. Bí thư Thường trực
Chủ tịch HĐND
Trần Thanh Liêm    
HĐND VÀ UBND
STT Chức vụ Họ và Tên Điện thoại Email
1 Chủ tịch UBND P. Bí thư Huyện ủy Lê Khắc Tri 02743 516 510 trilk@binhduong.gov.vn
2 P. Chủ tịch UBND(Khối VX) Võ Thành Giàu 02743 516 512 giauvt.bb@binhduong.gov.vn
3 P. Chủ tịch UBND(Khối KT) Nguyễn Văn Thương 02743 516 511 thuongnv@binhduong.gov.vn
4 P. Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm 02743 516 073 tamlt.kh@binhduong.gov.vn
5 P. Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài 02743 516 178 taitv@binhduong.gov.vn
6 P. Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa 02743 516 179 nghiavtk@binhduong.gov.vn
KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
STT Cơ quan Lãnh đạo Điện thoại Email
1 Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Công Quan 02743 516 651 huyenuy.bb@binhduong.gov.vn
2 Ban Tổ chức Nguyễn Văn Lập 02743 516 677 tohuc.bb@binhduong.gov.vn
3 Ủy ban Kiểm tra Lưu Văn Long 02743 516 768 ubkt.bb@binhduong.gov.vn
4 Ban Tuyên giáo Bạch Văn Nhân 02743 516 699 tuyengiao.bb@binhduong.gov.vn
5 Ban Dân vận Huỳnh Công Du 02743 516 116 danvan.bb@binhduong.gov.vn
6 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Lê Thị Ánh Tuyết 02743 516 569 ttbdct.bb@binhduong.gov.vn
7 Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thành Tốt 02743 516 070 ubmttq.bb@binhduong.gov.vn
8 Liên đoàn Lao động Nguyễn Thị Kim Phượng 02743 516 456 ldld.bb@binhduong.gov.vn
9 Huyện đoàn Nguyễn Thành Phương 02743 516 113 huyendoan.bb@binhduong.gov.vn
10 Hội Liên hiệp Phụ nữ Phạm Thị Tuyết Nhung 02743 516 022 hoilhpn.bb@binhduong.gov.vn
11 Hội Cựu chiến binh Triệu Văn Nhỡ 02743 516 024 hoiccb.bb@binhduong.gov.vn
12 Hội Nông dân Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02743 516 119 hnd.bb@binhduong.gov.vn
13 Hội Chữ thập đỏ Trần Văn Thái 02743 516 071 hoictd.bb@binhduong.gov.vn
PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
STT Cơ quan Lãnh đạo Điện thoại Email
1 Văn phòng HĐND và UBND Lê Nguyên Vũ 02743 516 500 vpubbaubang@binhduong.gov.vn
2 Phòng Nội vụ  Nguyễn Lý Hồng Vũ 02743 516 877 noivu.bb@binhduong.gov.vn
3 Phòng Tư pháp  Võ Thị Tổng 02743 516 029 phongtuphap.bb@binhduong.gov.vn
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường  Đỗ Thị Khôi Nguyên 02743 516 005 tnmt.bb@binhduong.gov.vn
5 Phòng Quản lý đô thị Phan Quốc Tuấn 02743 516 669 phongqldt.bb@binhduong.gov.vn
6 Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đỗ Văn Thanh 02743 516 054 tckh.bb@binhduong.gov.vn
7 Phòng Kinh tế  Nguyễn Phú Cường 02743 516 049 phongkinhte.bb@binhduong.gov.vn
8 Phòng Văn hóa và Thông tin Võ Đạt Thành 02743 516 515 vhttbaubang@binhduong.gov.vn
9 Phòng Y tế  Nguyễn Văn Minh 02743 516 056 yte.bb@binhduong.gov.vn
10 Phòng Giáo dục & Đào tạo  Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02743 516 076 phonggiaoduc.bb@binhduong.gov.vn
11 Phòng Lao động, TB & XH  Nguyễn Văn Sang 02743 516 293 ldtbxh.bb@binhduong.gov.vn
12 Thanh tra huyện Nguyễn Minh Hiếu 02743 516 025 thanhtra.bb@binhduong.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN
STT Cơ quan Lãnh đạo Điện thoại Email
1 Đài Truyền Thanh La Văn Châu 02743 516 138 truyenthanh.bb@binhduong.gov.vn
2 Ban quản lý dự án Trần Công Hiền 02743 516 068 qlda.bb@binhduong.gov.vn
3 Xí nghiệp Công trình công cộng Phạm Toàn Thắng 02743 516 566 xnctcc.bb@binhduong.gov.vn
4 Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nguyễn Minh Thành 02743 516 519 ttvhtt.bb@binhduong.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
STT Cơ quan Lãnh đạo Điện thoại Email
1 UBND xã Cây Trường II  Nguyễn Thanh Bình 02743 562 842 caytruong@binhduong.gov.vn
2 UBND xã Trừ Văn Thố  Trần Xuân Trà 02743 562 914 truvantho@binhduong.gov.vn
3 UBND xã Lai Uyên  Phạm Văn Thắng 02743 562 804 laiuyen@binhduong.gov.vn
4 UBND Xã Hưng Hòa Nguyễn Thanh Tùng 02743 573 322 hunghoa@binhduong.gov.vn
5 UBND xã Tân Hưng  Phan Châu Phát 02743 563 568 tanhung@binhduong.gov.vn
6 UBND xã Lai Hưng Vương Tấn Phương 02743 564 316 laihung@binhduong.gov.vn
7 UBND xã Long Nguyên  Võ Văn Trường 02743 590 284 longnguyen@binhduong.gov.vn