Thủ Tục Hành Chính
Bán hóa đơn lẻ (Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế có văn bản đề nghị mua hoá đơn lẻ )
Thuế

Đội thuế liên xã – Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng.

Nộp trực tiếp

Trong ngày

Lệ phí: Phụ thuộc vào hóa đơn

Bước 1Kiểm tra tính hợp lý của các thông tin trong Văn bản đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo của người đề nghị được mua hóa đơn lẻ.
- Nếu Hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ không đảm bảo đủ nội dung theo đúng mẫu quy định và hồ sơ kèm theo, phải trả lại ngay cho người có đề nghị được mua hóa đơn lẻ.
Bước 2Cán bộ Đội thuế liên xã thuế hướng dẫn người có yêu cầu mua hóa đơn lẻ kê khai, xác định các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật
Bước 3Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán có nhu cầu mua hóa đơn lẽ tại đội thuế Liên xã sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ thì cán bộ phụ trách bán hóa đơn lẻ bán ngay cho hộ kinh doanh, trước khi nhận hóa đơn người nộp thuế phải nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 - Văn bản đề nghị mua hóa đơn lẻ   
2 - Các chứng từ mua bán liên quan ( Hợp đồng hoặc chứng từ mua bán theo quy định của pháp luật).
3 - Tờ khai cá nhân kinh doanh   
4 - Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.
STTNội dung
1Không
 
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
119/2014/TT-BTC Sửa đổ, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về Thuế
92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/04/2015
Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng

Không

Đội thuế liên xã – Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng.

Không

Nộp trực tiếp


Liên kết website