Thủ Tục Hành Chính
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã

UBND cấp huyện

Nộp trực tiếp.

07 ngày làm việc.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh: 100.000 đồng/1 lần.

Bước 1Người đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. + Nếu hồ sơ đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ có ghi ngày trả kết quả gửi cho Người đăng ký kinh doanh.
Bước 3Đến ngày hẹn trả kết quả, Người đăng ký kinh doanh mang theo biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả sau khi nộp lệ phí theo quy định.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu).   
3 Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh thực hiện (theo mẫu) (nếu có).   
4 Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu) được phát miễn phí tại tổ tiếp nhận hồ sơ (nếu có).   
5 Đối với những ngành, nghề theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đứng tên đăng ký kinh doanh;
6 Đối với ngành nghề phải có vốn pháp định kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
7 01 bản photo CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).
STTNội dung
1Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh (khoản 1 Điều 50 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP).
2Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP chỉ được quyền đăng ký một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc (khoản 2 Điều 51 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP).
 
Thông tư số: 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/05/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT
Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quyết định Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 21/08/2008 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành 29/11/2005
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việcđăng ký thuế
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ
Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020
UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp.


Liên kết website