Thủ Tục Hành Chính
Cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhoè, hư hỏng hoặc đo đạc lại.
Đất đai

-   Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Nộp trực tiếp

20 (hai mươi) ngày làm việc

Lệ phí cấp đổi quyền sử dụng đất: : 20.000 đồng/lần.
Lệ phí cấp đổi quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng: : 12.000 đồng/lần.
Lệ phí cấp đổi quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (không phải nhà ở và công trình xây dựng) :: 6.000 đồng/lần

Bước 1Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung cho hoàn chỉnh.
Bước 3Đến ngày ghi trong phiếu hẹn, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện xuất trình phiếu hẹn để nhận thông báo thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời đến Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng nhà nước đóng tiền theo thông báo đã nhận. Nộp lại giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và lệ phí địa chính (nếu có) để nhận kết quả giải quyết.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 -   Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN);   
2 -   Bản chính giấy chứng nhận đã cấp;
3 -   Bản trích đo địa chính thửa đất và bản mô tả xác định ranh giới, mốc giới thửa đất hoặc bản trích lục địa chính thửa đất.
4 -   Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB) (nếu có);   
5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 11/KK-TNCN) (nếu có).   
STTNội dung
1Đất sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004. - Đất không có tranh chấp. - Phù hợp quy hoạch. - Cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đang ký hộ khẩu thường trú và người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở có nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Khoản 1 Điều 28 Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/12/2011 ban hành quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Điều 14 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011)
Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ
Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ ( quy định mẫu tờ khai thuế)
Luật Đất đai ngày 26/11/2003
Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005
Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 22/09/2011 về việc luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất
UBND cấp huyện


-   Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chi Cục thuế, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng, UBND cấp xã nơi có đất

Nộp trực tiếp


Liên kết website