Thủ tục hành chính

Các cá nhân/tổ chức vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để truy cập Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (mới - cấp độ 3,4):

- Thủ tục hành chính cấp huyện

 - Thủ tục hành chính cấp xã

Chứng thực (5)
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (5)
Điện (3)
Chăm sóc bảo vệ trẻ em (3)
Viễn thông và internet (5)
Lưu thông hàng hoá trong nước (3)
Hạ tầng đô thị (3)
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (3)
Giáo dục và đào tạo (21)
Khoáng sản và địa chất (1)
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) (1)
Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo (5)
Nhà ở (6)
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2)
Người có công (8)
Quản lý công sản (2)
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3)
Thú y (5)
Thuế (5)
Đo đạc và Bản đồ (4)
Môi trường (2)
Tài nguyên Môi trường (29)
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã (27)
Tài nguyên nước (7)
Thi đua - Khen thưởng (11)
Xây dựng (10)
Lao động (3)
Thủ tục hành chính khác (3)
Công nghiệp tiêu dùng (1)
Đất đai (33)
Tiêu chuẩn nhà giáo (4)
Bảo trợ xã hội (6)
Hành chính tư pháp (7)
Tôn giáo (6)
Tổ chức - Hoạt động Hội (6)
select

STTTên thủ tục hành chínhĐơn vị thực hiện
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 27 / 2 trang
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất) Phòng Tài chính - Kế hoạch
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (khi mất) Phòng Tài chính - Kế hoạch
7 Đăng ký chấm dứt kinh doanh Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
8 Đăng ký Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Đăng ký đổi tên Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
10 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
12 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Đăng ký kinh doanh khi sáp nhập hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch
14 Đăng ký kinh doanh Văn phòng đại diện và chi nhánh Hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch
15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch
16 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
17 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
18 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh không có điều kiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
20 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch