Thủ tục hành chính

Các cá nhân/tổ chức vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để truy cập Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (mới - cấp độ 3,4):

- Thủ tục hành chính cấp huyện

 - Thủ tục hành chính cấp xã

Chứng thực (5)
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật (2)
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (13)
Chăm sóc bảo vệ trẻ em (3)
Lĩnh vực Hòa giải (1)
Lĩnh vực Viễn thông và internet (4)
Hạ tầng đô thị (3)
Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng (8)
Lĩnh vực Xuất bản (2)
Khoáng sản và địa chất (1)
Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (3)
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (6)
Nhà ở (6)
Lĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ (9)
Lĩnh vực Thư viện (1)
Quản lý công sản (2)
Lĩnh vực Tôn giáo (9)
Lĩnh vực Gia đình (7)
Thuế (5)
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (5)
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (10)
Tài nguyên Môi trường (29)
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (10)
Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc (3)
Thi đua - Khen thưởng (11)
Lĩnh vực Quản lý giao thông (9)
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (1)
Thủ tục hành chính khác (3)
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (2)
Lĩnh vực Môi trường (2)
Tiêu chuẩn nhà giáo (4)
Lĩnh vực Dân số và kế hoạch hóa gia đình (2)
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản (2)
Tôn giáo (6)
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (4)
Lĩnh vực Tài nguyên nước (8)
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (5)
Lĩnh vực Lâm nghiệp (18)
Lĩnh vực đất đai (22)
Viễn thông và internet (5)
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (4)
Bảo trợ xã hội (6)
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (3)
Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại (2)
Tổ chức - Hoạt động Hội (6)
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) (1)
Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo (1)
Điện (3)
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2)
Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân (1)
Lưu thông hàng hoá trong nước (3)
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3)
Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư (1)
Giáo dục và đào tạo (21)
Đo đạc và Bản đồ (4)
Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng (5)
Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo (5)
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã (27)
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (34)
Người có công (8)
Xây dựng (10)
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (2)
Thú y (5)
Công nghiệp tiêu dùng (1)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (5)
Môi trường (2)
Lĩnh vực Hộ tịch (16)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (19)
Tài nguyên nước (7)
Lĩnh vực Bỗ trợ tư pháp (1)
Lĩnh vực Đấu thầu (36)
Lao động (3)
Lĩnh vực Chứng thực (10)
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (3)
Đất đai (33)
Lĩnh vực Đăng ký giao dịch đảm bảo (20)
Lĩnh vực Người có công (2)
Hành chính tư pháp (7)
Lĩnh vực Bổi thường nhà nước (10)
Lĩnh vực Lao động, tiền lương, quan hệ lao động (2)
select