Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa II, NK 2016-2021
Mô tả Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
File 20160822050702_1911-UBND-TH_1.PDF