Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện (Cuối năm 2016)
Mô tả Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện (Cuối năm 2016)
File 20170401112347_3085-UBND_1.PDF