Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
Mô tả Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
File 20170724011238_1832-ubnd_1.PDF.pdf