Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện
Mô tả V/v trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện
File 20180731030805_1950-ubnd_1.PDF.pdf