Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện
Mô tả Về việc trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện
File 20190117105348_3482-ubnd.pdf