Thông tin liên hệ

STT

Lĩnh vực

Điện thoại

1

Đăng ký kinh doanh


02743 516 043

hoặc

02743 516 044

2

Giấy phép xây dựng

3

Môi trường

4

Chính sách xã hội

5


Đất đai

02743 516 045

hoặc

02743 516 046

6

Văn hóa

02743 516 519

Công nghệ thông tin

Viễn thông

7

Tôn giáo

02743 516 877

Tổ chức Hoạt động Hội

Thu đua - Khen thưởng

8

Tư pháp - Hộ tịch

02743 516 029