Danh bạ điện thoại/email

TÊN CƠ QUAN
ĐIỆN THOẠI
( Mã vùng: 0274)
FAX EMAIL
I. CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG      
Văn phòng Huyện ủy 3516 651
 Fax: 3516 651
huyenuy.bb@binhduong.gov.vn
Ban Tổ chức Huyện ủy 3516 677
  tochuc.bb@binhduong.gov.vn
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 3516 768   tuyengiao.bb@binhduong.gov.vn
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 3516 699
  ubkt.bb@binhduong.gov.vn
Ban Dân vận Huyện ủy 3516 116   danvan.bb@binhduong.gov.vn
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 3516 569   ttbdct.bb@binhduong.gov.vn

II. CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐOÀN THỂ      
Liên đoàn lao động 3516 456   ldld.bb@binhduong.gov.vn
Huyện đoàn Bàu Bàng 3516 113   huyendoan.bb@binhduong.gov.vn;
tuoitrebaubang@gmail.com
Hội Liên Hiệp Phụ nữ 3516 022   hoilhpn.bb@binhduong.gov.vn
Hội Nông dân  3516 119   hnd.bb@binhduong.gov.vn
Hội Cựu Chiến binh 3516 024   hoiccb.bb@binhduong.gov.vn
Hội Chữ Thập đỏ 3516 071   hoictd.bb@binhduong.gov.vn
Ủy ban MTTQ VN huyện 3516 568   ubmttq.bb@binhduong.gov.vn
III. CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN    
Thị trấn Lai Uyên 3562 804 Fax: 3551 209 laiuyen@binhduong.gov.vn
Xã Cây Trường II 3562 842   caytruong@binhduong.gov.vn
Xã Long Nguỵên 3590 284 Fax: 3534 926 longnguyen@binhduong.gov.vn
Xã Lai Hưng 3564 316 Fax: 3564 316 laihung@binhduong.gov.vn
Xã Tân Hưng 3563 568   tanhung@binhduong.gov.vn
Xã Hưng Hòa 3573 322 Fax: 3573 171 hunghoa@binhduong.gov.vn
Xã Trừ Văn Thố 3562 914 Fax: 3562 914 truvantho@binhduong.gov.vn
IV. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC      
Văn phòng HĐND-UBND 3516 500 Fax: 3516 501 vpubbaubang@binhduong.gov.vn
Phòng Nội vụ huyện 3516 878   noivu.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch 3516 054   tckh.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Kinh tế 3516 049   phongkinhte.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường  3516 005   tnmt.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Quản lý Đô thị 3516 669   phongqldt.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Giáo dục & Đào tạo 3516 076   phonggiaoduc.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin 3516 515   vhttbaubang@binhduong.gov.vn
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 3516 293   ldtbxh.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Y tế 3516 056   yte.bb@binhduong.gov.vn
Phòng Tư pháp 3516 029   phongtuphap.bb@binhduong.gov.vn
Thanh Tra huyện 3516 025   thanhtra.bb@binhduong.gov.vn
Đài Truyền thanh 3516 138   truyenthanh.bb@binhduong.gov.vn
Ban quản lý Dự án
đầu tư xây dựng khu vực huyện
3516 068    qlda.bb@binhduong.gov.vn
Xí nghiệp Công trình công cộng 3516 566   xnctcc.bb@binhduong.gov.vn
Trung Tâm Văn hóa - Thể thao 3516 519   ttvhtt.bb@binhduong.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 3516 002   dkqssd.bb@binhduong.gov.vn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 3516 063   ttptqd.bb@binhduong.gov.vn
Trung tâm Y tế 3516 081   ttyt.bb@binhduong.gov.vn;
ttytbaubang2014@gmail.com
V. CƠ QUAN NGÀNH DỌC      
Công an huyện 3535 636;
3552 368
Fax: 3535 636 congan.bb@binhduong.gov.vn;
conganhuyenbaubang@gmail.com
Chi Cục thống kê 3516 168   cctk.bb@binhduong.gov.vn
Chi cục Thi hành án Dân sự 3516 277   thihanhan.bb@binhduong.gov.vn;
baubang.bdg@moj.gov.vn
Đội Quản lý thị trường số 10 3516 066   doi10.sct@binhduong.gov.vn 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện 3516 034 Fax: 3516 035  
Viện Kiểm Sát nhân dân 3516 059 Fax: 3516 058 vksnd.bb@binhduong.gov.vn
Tòa án nhân dân 3516 970 Fax: 3516970 toaan.bb@binhduong.gov.vn;
Phòng Cảnh sát
Phòng cháy và chữa cháy số 6
3516 779 Fax: 3516 779 pccc.bb@binhduong.gov.vn 
Điện lực Bàu Bàng 3516 163 Fax: 3516 164 dienluc.bb@binhduong.gov.vn;
Chi Cục thuế 3516 015 Fax: 316 017 chicucthue.bb@binhduong.gov.vn 
Kho Bạc Bàu Bàng 3516 040 Fax: 3516 039 khobac.bb@binhduong.gov.vn
Bưu Điện Bàu Bàng 3552 879 Fax: 3551 975  
Bảo hiểm xã hội 3516 019 Fax: 3516 019 bhxh.bb@binhduong.gov.vn
Bến xe khách Bàu Bàng 6500 386    
Phòng khách hàng VNPT Bàu Bàng 3516 516    
Phòng kinh doanh Viettel Bàu Bàng 6535 585    
VI. CÁC TRƯỜNG HỌC      
Trường THPT Bàu Bàng 3506 050
6335 531 
  thptbaubang.sgddt@binhduong.gov.vn;
thpt-baubang@sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Ánh Dương      mamnonanhduong@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Cây Trường 3586 157   mamnoncaytruong@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Hoa Hồng 3590 116   mamnonhoahong@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Hoa Mai 3564 150
3535 150
  mamnonhoamai@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Họa Mi  3552 267   mamnonhoami@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Hưng Hòa  3563 562   mamnonhunghoa@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Lai Hưng  3535 579   mamnonlaihung@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Lai Uyên 3552 302   Mamnonlaiuyen@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Sao Mai      mamnonsaomai@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Mầm non Tân Hưng  3563 594   mamnontanhung@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Cây Trường  3586 045   tieuhoccaytruong@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Hưng Hòa 3573 087   tieuhochunghoa@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Lai Hưng A  3534 080   tieuhoclaihunga@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Lai Hưng B  3565 443   tieuhoclaihungb@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Lai Hưng C  3534 007   tieuhoclaihungc@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Lai Uyên A  3562 833   tieuhoclaiuyena@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Lai Uyên B  3552 573   tieuhoclaiuyenb@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Long Bình 3591 448   tieuhoclongbinh@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Long Nguyên  3590 008   tieuhoclongnguyen@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Tân Hưng  3563 595   tieuhoctanhung@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường Tiểu học Trừ Văn Thố  3562 964   tieuhoctruvantho@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường THCS Long Bình  3591 428
3591 438
  thcslongbinh@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường THCS Cây Trường  3586 036   thcscaytruong@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường THCS Lai Hưng  3564 743
3534 917
  thcslaihung@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường THCS Lai Uyên 3552 950
3562 908
  thcslaiuyen@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường THCS Quang Trung 3563 574   thcsquangtrung@bb.sgdbinhduong.edu.vn
Trường THCS Trừ Văn Thố  3562 992   thcstruvantho@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Liên kết website