Khu Công nghiệp Cây Trường

Khu Công nghiệp Cây Trường có diện tích 700 ha.