Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:000000000000000000000000000
Chủ tài khoản: UBND Huyện Bàu Bàng

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Cơ quan thực hiện:

Cách thực hiện:

Thời hạn giải quyết: 51 ngày làm việc (Trừ thời gian lấy ý kiến của Bộ)

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Các bước thực hiện:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 

GIAI ĐOẠN 1

 

08 ngày

 

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức,

Cá nhân

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Kiểm tra đúng biểu mẫu, đầy đủ hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận.

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

01 ngày

- Toàn bộ hồ sơ;

 

Bước 4

Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

* Nếu hồ sơ chưa đạt: Lập phiếu trả hồ sơ chuyển bộ phận “01 cửa” để trả lại tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ (quay lại bước 1).

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Chuyển bước 5.

Phòng chuyên môn

02 ngày

 

 

 

 

 

 

- Phiếu trả hồ sơ;

 

 

 

 

Bước 5

Giấp phép thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được thực hiện như sau:

Trong 05 ngày làm việc, Sở Công thương tiến hành kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (theo Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

* Nếu hồ sơ chưa đạt: Có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Công thương trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng ENT theo quy định. (chuyển sang Bước 6)

Phòng chuyên môn

05 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn bản trả lời.

-Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng kinh tế.

Bước 6

Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT):

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng ENT:

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT và có văn bản kết luận đề xuất.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT:

* Trường hợp văn bản kết luận đề xuất không cấp phép: Sở Công thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Trường hợp văn bản kết luận đề xuất đồng ý cấp phép: Sở Công thương gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). (chuyển sang bước 7)

 

 

40 ngày

- Quyết định thành lập Hội đồng ENT.

- Biên bản họp hội đồng ENT; Văn bản chủ trương chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập CSBL của UBND tỉnh.

-Văn bản trả lời.

 

 

 

GIAI ĐOẠN 2

 

03 ngày

 

Bước 7

Tiếp nhận văn bản trả lời của Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành:

- Nếu chấp thuận: soạn thảo giấy phép;

- Nếu từ chối: soạn văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chuyên viên phòng chuyên môn

1,5 ngày

 

- Văn bản trả lời.

-Giấy phép.

Bước 8

Kiểm tra xác nhận:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản và chuyển Văn phòng;

- Nếu không đồng ý: chuyển Bước 7

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 9

Kiểm soát văn bản đi:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào văn bản, trình Lãnh đạo Sở;

-Nếu không đồng ý:chuyển Bước 8

 

Văn phòng (pháp chế)

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 10

Phê duyệt:

- Nếu đồng ý: Ký vào kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận văn thư đóng dấu. - Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo Phòng xử lý (quay lại Bước 8).

 

 

 

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 11

Tiếp nhận kết quả và vào sổ:

- Phòng chuyên môn nhận kết quả phát hành từ Văn thư, sau đó chuyển đến Bộ phận “01 cửa” để chuyển trả kết quả cho công dân.

 

 

-Phòng chuyên môn;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 12

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 13

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên xử lý hồ sơ và chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật ngay

- Sổ giao nhận và trả kết quả hồ sơ

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
2 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
3 Bản giải trình có nội dung: + Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định về địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; + Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh; + Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.
4 Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh
5 Bản giải trình các tiêu chí ENT, cụ thể: + Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý; + Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý; + Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: (1) Tạo việc làm cho lao động trong nước; (2) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; (3) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; d) Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
STT Nội dung
1 Không
STT Nội dung
Không có bản ghi nào
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện Tất cả
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép

Thủ tục hành chính cùng lĩnh vực

Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Chấm dứt họat động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động
Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp giấy bị mất hoặc bị hỏng
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hoặc tên, địa chỉ, loại hình, giảm diện tích của cơ sở bán lẻ
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)