Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:000000000000000000000000000
Chủ tài khoản: UBND Huyện Bàu Bàng

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Cơ quan thực hiện:

Cách thực hiện:

Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc. 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không.

Các bước thực hiện:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 

GIAI ĐOẠN 1

 

 

 

 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung thay đổi; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gửi bộ hồ sơ về Bộ Công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.

 

-Tổ chức kinh doanh

- Bộ Công Thương

 

 

 

GIAI ĐOẠN 2

 

20 ngày

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ Công Thương.

Văn thư Sở

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

 

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

- Toàn bộ hồ sơ;

 

Bước 3

Kiểm tra và đánh giá về địa điểm đặt cơ sở bán lẻ:

Sở Công thương tiến hành kiểm tra và đánh giá hồ sơ và địa điểm đặt cơ sở bán lẻ để có văn bản gửi Bộ Công Thương:

* Nếu đồng ý cấp phép: Có văn bản đồng ý gửi Bộ Công Thương.

* Nếu không đồng ý cấp phép: Sở Công thương có văn bản trả lời Bộ Công Thương và nêu rõ lý do.

 

Phòng chuyên môn

19 ngày

 

 

 

 

 

- Mẫu số 09 của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

- Văn bản trả lời

 

GIAI ĐOẠN 3

 

05 ngày

 

Bước 4

Sau khi tiếp nhận văn bản trả lời của Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành:

- Nếu chấp thuận: soạn thảo giấy phép;

- Nếu từ chối: soạn văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Chuyên viên phòng chuyên môn

3,5 ngày

- Văn bản trả lời.

- Giấy phép.

Bước 5

Kiểm tra xác nhận:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản và chuyển Văn phòng

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 6.

 

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 6

Kiểm soát văn bản đi:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào văn bản, trình Lãnh đạo Sở;

- Nếu không đồng ý: chuyển Bước 5.

Văn phòng (pháp chế)

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 7

Phê duyệt:

- Nếu đồng ý: Ký vào kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận văn thư đóng dấu.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo Phòng xử lý (quay lại Bước 5)

 

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 10

Tiếp nhận kết quả và vào sổ:

- Phòng chuyên môn nhận kết quả phát hành từ Văn thư, sau đó chuyển đến Bộ phận “01 cửa” để chuyển trả kết quả cho công dân

 

-Phòng chuyên môn;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 11

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Giờ hành chính

 

Bước 12

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên xử lý hồ sơ và chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật ngay

- Sổ giao nhận và trả kết quả hồ sơ

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
2 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động (Mẫu số 8 – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
3 Bản giải trình có nội dung: + Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; giải trình các tiêu chí quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; + Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ; + Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất.
4 Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất; kế hoạch tài chính; kèm theo tài liệu về tài chính
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh (nếu có)
STT Nội dung
1 Không
STT Nội dung
Không có bản ghi nào
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện Tất cả
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép

Thủ tục hành chính cùng lĩnh vực

Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Chấm dứt họat động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp giấy bị mất hoặc bị hỏng
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hoặc tên, địa chỉ, loại hình, giảm diện tích của cơ sở bán lẻ
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)