Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:000000000000000000000000000
Chủ tài khoản: UBND Huyện Bàu Bàng

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Cơ quan thực hiện:

Cách thực hiện:

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp phải lấy ý kiến Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý chuyên ngành: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp không lấy ý kiến Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý chuyên ngành: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Các bước thực hiện:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 

GIAI ĐOẠN 1

 

10 ngày

 

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức,

Cá nhân

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Bước 4

Thụ lý, giải quyết hồ sơ:

- Chuyên viên trực tiếp xử lý theo sự phân công của trưởng phòng.

* Nếu hồ sơ chưa đạt:

Thông báo cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu trả hồ sơ chuyển bộ phận “01 cửa” để trả lại tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ (quay lại bước 1).

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Xem xét, thẩm định.

- Soạn thảo văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành (trừ trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1, điều 5, Nghị định 09/2018/NĐ-CP - không lấy ý kiến của Bộ ngành).

Phòng chuyên môn

9,5 ngày

(nếu không đạt, làm phiếu chuyển trả hồ sơ không quá 03 ngày)

 

- Toàn bộ hồ sơ;

 

- Phiếu trả hồ sơ;

 

 

 

 

 

 

- Văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành.

 

GIAI ĐOẠN 2 (nếu có)

 

15 ngày

 

Bước 5

Lấy ý kiến của Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành - Sau khi tiếp nhận văn bản của Sở, Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành cho ý kiến trả lời

Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành

15 ngày

- Văn bản trả lời của Bộ Công Thương hoặc bộ chuyên ngành.

 

GIAI ĐOẠN 3

 

03 ngày

 

Bước 6

Tiếp nhận văn bản trả lời của Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành

-Nếu chấp thuận: soạn thảo giấy phép.

- Nếu từ chối: soạn văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chuyên viên phòng chuyên môn

1,5 ngày

 

 

 

- Văn bản trả lời.

- Giấy phép.

Bước 7

Kiểm tra xác nhận:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản và chuyển Văn phòng;

-Nếu không đồng ý: chuyển Bước 5.

 

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 8

Kiểm soát văn bản đi:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào văn bản, trình Lãnh đạo Sở;

-Nếu không đồng ý: chuyển Bước 7.

Văn phòng (pháp chế)

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 9

Phê duyệt:

- Nếu đồng ý: Ký vào kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận văn thư đóng dấu phát hành.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo Phòng xử lý (Bước 7).

 

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 10

Tiếp nhận kết quả và vào sổ:

- Phòng chuyên môn nhận kết quả phát hành từ Văn thư, sau đó chuyển đến Bộ phận “01 cửa” để chuyển trả kết quả cho công dân.

-Phòng chuyên môn;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 11

Trả lại kết quả cho công dân:

- Thu lại Giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó, trước khi trả kết quả giấy phép kinh doanh mới (đã được điều chỉnh)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Giờ hành chính

 

Bước 12

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên xử lý hồ sơ và chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Cập nhật ngay

- Sổ giao nhận và trả kết quả hồ sơ

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
2 Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trừ trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh
3 Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: + Bản giải trình ghi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP; + Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn; + Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).
STT Nội dung
1 Không
STT Nội dung
Không có bản ghi nào
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện Tất cả
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép

Thủ tục hành chính cùng lĩnh vực

Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Chấm dứt họat động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động
Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp giấy bị mất hoặc bị hỏng
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại
Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hoặc tên, địa chỉ, loại hình, giảm diện tích của cơ sở bán lẻ
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)