Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp đề nghị cấp lần đầu)

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:000000000000000000000000000
Chủ tài khoản: UBND Huyện Bàu Bàng

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

Cơ quan thực hiện:

Cách thực hiện:

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc theo quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Thu ngay khi nộp hồ sơ

- Mức phí thẩm định cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/ lần/ cơ sở.

- Mức phí thẩm định cơ sở sản xuất: 2.500.000 đồng/ lần/ cơ sở.

- Mức phí thẩm định cơ sở kinh doanh: 1.000.000 đồng/ lần/ cơ sở.

- Mức phí thẩm định cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh: 2.500.000 đồng/ lần/ cơ sở.

Các bước thực hiện:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức,

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ:

-Kiểm tra đúng biểu mẫu, đầy đủ hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

Bước 3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

(08 giờ làm việc)

 

Bước 4

Thụ lý, giải quyết hồ sơ:

- Chuyên viên kiểm tra nội dung hồ sơ:

* Nếu hồ sơ chưa đạt:

+ Sai sót mức độ nhẹ: thì điện thoại thông báo cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

+ Sai sót mức độ nặng: lập phiếu trả hồ sơ chuyển bộ phận “01 cửa” để trả lại tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ (quay lại bước 1).

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Xem xét, thẩm định.

- Soạn thảo kết quả:

+ Đủ điều kiện sản xuất: soạn thảo GCN.

+ Không đủ điều kiện sản xuất: soạn văn bản trả lời.

Phòng chuyên môn

14 ngày

 

 

 

 

(nếu không đạt, làm phiếu chuyển trả hồ sơ trong vòng 01 ngày)

 

- Toàn bộ hồ sơ;

 

 

 

 

- Phiếu trả hồ sơ

 

 

 

 

 

- GCN ĐĐK

 

-Văn bản trả lời

 

Bước 5

Kiểm tra xác nhận:

-Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản, chuyển Văn phòng.

-Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 4.

Lãnh đạo Phòng

02 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 6

Kiểm soát văn bản đi:

-Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản, trình Lãnh đạo Sở.

-Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 4.

Văn phòng (pháp chế)

01 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 7

Phê duyệt:

- Nếu đồng ý: Ký vào kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận văn thư đóng dấu.

-Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo Phòng xử lý (quay lại Bước 5).

Lãnh đạo Sở

02 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 8

Tiếp nhận kết quả:

-Phòng chuyên môn nhận kết quả được đóng dấu từ Văn thư và chuyển đến bộ phận “01 cửa” để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Kết quả xử lý

Bước 9

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Kết quả xử lý

Bước 10

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên xử lý hồ sơ và chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật ngay

- Sổ giao nhận và trả kết quả hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu 01-QT4.07)
2 Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a-QT4.07 (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số BM: 02b-QT4.07 (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a-QT4.07 và Mẫu số 02b-QT4.07 (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh)
3 Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
4 Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
STT Nội dung
1 Không
STT Nội dung
Không có bản ghi nào
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện Tất cả
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận