Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:000000000000000000000000000
Chủ tài khoản: UBND Huyện Bàu Bàng

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp

Cơ quan thực hiện:

Cách thực hiện:

Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: bằng thời giạn của Giấy chứng nhận đã cấp.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không quy định.

Các bước thực hiện:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức,

Cá nhân

Giờ hành chính

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra đúng biểu mẫu, đầy đủ hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Bước 3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

0,25 ngày

Bước 4

Thụ lý, giải quyết hồ sơ:

- Trưởng phòng xem xét có ý kiến và phân công chuyên viên xử lý.

- Chuyên viên kiểm tra nội dung:

* Nếu hồ sơ chưa đạt:

+ Sai sót mức độ nhẹ: thì điện thoại thông báo cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

+ Sai sót mức độ nặng: lập phiếu trả hồ sơ chuyển bộ phận “01 cửa” để trả lại tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ (quay bước 1).

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu

- Xem xét, thẩm định.

- Soạn thảo kết quả:

+ Nếu cấp lại: soạn thảo GCN.

+ Nếu không cấp lại: soạn văn bản trả lời.

Phòng chuyên môn

1,5 ngày

(nếu không đạt giải quyết không quá 03 ngày)

Bước 5

Kiểm tra xác nhận:

-Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản và chuyển Văn phòng.

-Nếu không đồng ý: chuyển Bước 4

Lãnh đạo Phòng

0,25 ngày

Bước 6

Kiểm soát văn bản đi:

- Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản, trình Lãnh đạo Sở;

-Nếu không đồng ý: chuyển Bước 5

Văn phòng (Pháp chế)

0,5 ngày

Bước 7

Phê duyệt:

- Nếu đồng ý: Ký vào kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận văn thư đóng dấu.

-Nếu không đồng ý:Chuyển lại lãnh đạo Phòng xử lý (quay Bước 5)

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả:

Phòng chuyên môn nhận kết quả được đóng dấu từ Văn thư và chuyển đến bộ phận “01 cửa” để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Bước 9

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Bước10

Thống kê và theo dõi.

Chuyên viên xử lý hồ sơ và chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cập nhật ngay

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu số 01)
2 02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
STT Nội dung
1 Không
STT Nội dung
Không có bản ghi nào
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện Tất cả
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận