Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 03/2015/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 22-12-2015
2 04/2015/NQ-HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016 22-12-2015
3 05/2015/NQ-HĐND Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016 22-12-2015
4 06/2015/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 22-12-2015
5 07/2015/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015 22-12-2015
6 02/NQ-HĐND5 Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 22-12-2015
7 03/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng 03-07-2015
8 85/2015/QH13 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân 25-06-2015
9 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phương 19-06-2015
10 05/CT-UBND Về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đến hết năm 2015 12-06-2015
11 13/CT-TTg Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10-06-2015
12 56/2015/NĐ-CP Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09-06-2015