Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 01/NQ-HĐND kỳ họp thứ 4 khóa XII Nghị quyết về trương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023 23-06-2022 Chủ tịch HĐND xã
2 02/NQ-HĐND kỳ họp thứ 4 khóa XII Nghị quyết về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 23-06-2022 Chủ tịch HĐND xã
3 03/NQ-HĐND kỳ họp thứ 4 khóa XII Nghị quyết về viêc miễn nhiễm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 23-06-2022 Chủ tịch HĐND xã
4 04/NQ-HĐND kỳ họp thứ 4 khóa XII Nghị quyết về viêc xác nhận bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 23-06-2022 Chủ tịch HĐND xã
5 Số 22/BC-UBND ngày 16/5/2022 Tình hình phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022 16-05-2022 Chủ tịch UBND xã
6 1136/CV/UBND điều chỉnh quy hoạch chung xã Tân Hưng đến năm 2030 05-01-2022 Chủ tịch UBND huyện
7 17 NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND 28-12-2021 Chủ tịch HĐND xã
8 18 NQ-HĐND Thành lập giám sát chuyên đền năm 2022 của HĐND 28-12-2021 Chủ tịch HĐND xã
9 19 NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Tân Hưng đến 2030 28-12-2021 Chủ tịch HĐND xã
10 20 NQ-HĐND Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 28-12-2021 Chủ tịch HĐND xã