Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Lịch làm việc tuần 40 từ ngày 3.10 đến 7.10.2022 của Đảng ủy-HĐND-UBND

03-10-2022

Lịch làm việc tuần 40 từ ngày 3.10 đến 7.10.2022 của Đảng ủy-HĐND-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN HƯNG

Số:       /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hưng, ngày   03  tháng  10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND

xã Tân Hưng từ ngày 03/10/2022 đến ngày 9/10/2022

Thứ Hai, ngày 03/10/2022:

Sáng:

07 giờ 15: Ban thường vụ chào cờ đầu tháng 10

                   ĐĐ: trụ sở UBND xã.

7 giờ 30:      Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Trường trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

u học Tân Hưng.ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Hưng.

08 giờ 00:    Ban Thường vụ Đảng ủy họp giao ban tuần 40/2022 với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã.

                   Thành phần: Tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Khối vận xã

Chiều:

13 giờ 30:   Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Quế Nga trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

13 giờ 30:   Chủ tịch UBND xã tham dự luyện tập vận hành cơ chế Khung tập: Kế hoạch phòng thủ quân sự ứng phó thảm họa Chiến tranh

Địa điểm: Hội trường huyện

 

Thứ Ba, ngày 04/10/2022:

Sáng:          

07 giờ 30:   Chủ tịch HĐND xã tham gia đoàn giám sát HĐND huyện.

Địa điểm: Theo lịch HĐND huyện

07 giờ 30:   Chủ tịch UBND xã tham dự luyện tập vận hành cơ chế Khung tập: Kế hoạch phòng thủ quân sự ứng phó thảm họa Chiến tranh

Địa điểm: Hội trường huyện

7 giờ 30:      Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Trường trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

8 giờ 00:      Đ/C Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2022 (từ ngày 04/10 – 06/10/2022).

ĐĐ: Hội trường B - Trung tâm chính trị huyện.

 

Chiều:

13 giờ 30:    Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Quế Nga trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

14 giờ 00:    Chủ tịch UBND Phan Châu Phát tham dự họp thông qua Kế hoạch sủ dụng đất 2023

ĐĐ: Phòng họp A, tầng 6 Tòa nhà huyện

 

 

Thứ Tư, ngày 05/10/2022:

Sáng:

07 giờ 30:   Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Trường trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

07 giờ 30:  Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã dự họp Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về giám sát kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2023.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Đảng ủy, tầng 6, TTHC huyện.

08 giờ 00:   50% Đảng viên thuộc các khối Đảng,  HĐND, UBND, UBMTTQ, tổ chức chính trị tham gia học tập NQ 06 bằng hình thức trực tuyến.

                   Địa điểm: Hội trường UBND xã

 

Chiều:

13 giờ 30:    Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Quế Nga trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

14 giờ 00:   Ban thường vụ Đảng ủy họp Ban chấp hành Đảng ủy 9 tháng.

                   Địa điểm: Hội trường Khối vận xã

14 giờ 00:   50% Đảng viên còn lại  thuộc các khối Đảng,  HĐND, UBND,UBMTTQ, tổ chức chính trị tham gia học tập NQ 06 bằng hình thức trực tuyến.

                   Địa điểm: Hội trường UBND xã

 

Thứ Năm, ngày 06/10/2022

Sáng:

07 giờ 30:   Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Trường trực giải quyết Thủ tục hành chính, trực tiếp dân định kỳ tại bộ phận một cửa.

08 giờ 00:   Chủ tịch Phan Châu Phát tham dự Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2021.

                   Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

08 giờ 00:   Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thi Quế Nga tham dự Hội nghị tuyên truyền viên pháp luật .

                   Địa điểm: Hội trường A trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00:       Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã tham dự cùng Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện giám sát kết quả triển khai thực hiện công trình Trường THCS Cây Trường.

ĐĐ: Phòng họp Trường THCS Cây Trường.

 

Chiều:

13 giờ 30:    Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Quế Nga trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

14 giờ 00:   Bí thư Đảng ủy và các phó Bí thư Đảng ủy tham dự buổi Đối thoại giữa Bí thư với nhân dân trên địa bàn xã năm 2022 .

                   Địa điểm: Hội trường UBND xã

15 giờ 00:   Chủ tịch UBND Phan Châu Phát tham dự Hội nghị xét duyệt chính trị cấp huyện.

                   Địa điểm: Hội trường UBND xã

                   Thành phần: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, CC Thương binh-xã hội

Thứ Sáu ngày 07/10/2022

Sáng:

07 giờ 30:   Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Trường trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

8 giờ 00:     Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 .

                   Địa điểm: Hội trường huyện

8 giờ 00:     Phó chủ tịch Nguyễn Thị Quế Nga tham dự lớp tập huấn công chức  1 cửa (cả ngày).

                   Địa điểm: Hội trường Hội liên hiệp khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

 

Chiều:

13 giờ 30:    Chủ tịch UBND Phan Châu Phát trực giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

14 giờ 00:    Bí thư Đảng ủy, PCT UBND Cao Văn Trường dự họp thông qua báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về giám sát kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2023.

ĐĐ: Phòng họp A, tầng 6, TTHC huyện.

 

Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 08-9/10/2022

07 giờ 30:   Phó chủ tịch Nguyễn Thị Quế Nga tham dự lớp tập huấn công chức  1 cửa (cả  ngày).

                   Địa điểm: Hội trường Hội liên hiệp khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

 (Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Phòng Nội vụ;

- TT. ĐU, TT. HĐND xã;

- Các Thành viên UBND xã;

- Các ngành xã;

- UBMTTQ và các đoàn thể xã;

- Ban lãnh đạo các ấp;

- Hiệu trưởng các trường học;

- Trưởng trạm y tế;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phan Châu Phát