Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng hướng tới ngày hội toàn dân

26-04-2021

CMSC Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong thời gian qua, huyện Bàu Bàng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới các tầng lớp nhân dân.

 

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện, Tiểu ban tuyên truyền - vận động huyện ban hành Kế hoạch số 15/KH-TB.TTVĐ ngày 09/3/2021 về việc tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên sát với thực tế, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tích cực tuyên truyền lồng ghép trong chương trình thời sự hàng ngày và chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được 54 tin, 19 bài. Tổng thời lượng 69 giờ 33 phút và đăng lên Cổng thông tin điện tử của huyện 23 tin, bài.

 

Riêng ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh 49 bài, 120 tin, tiếp âm chương trình của huyện và phát tăng giờ với thời lượng phát sóng là 492 giờ. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt cộng đồng về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử, thời gian nộp hồ sơ ứng cử; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hiến pháp 2013, Chỉ thị 45 của Bộ chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử, tuyên truyền kết quả các hội nghị hiệp thương, tài liệu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; lắp đặt 91 tấm pano tuyên truyền bầu cử, 250 băng rôn tuyên truyền, 30 khẩu hiệu tuyên truyền.

Đối với nội dung trong công tác tuyên truyền đã được tập trung vào các nội dung chính như: Nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; những mốc thời gian quan trọng về cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”. Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”); Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…). Quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Qua đó, nhằm khơi dậy và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, huyện Bàu Bàng sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; gắn công tác tuyên truyền với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó, vừa động viên nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Bàu Bàng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 3325

Tag: văn minh đô thị , công tác bầu cử

Đánh giá bài viết: