Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng triển khai công tác bầu cử đúng quy định, tiến độ

24-03-2021

CMSC Đến nay từ huyện đến các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc. Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và các Tiểu ban đã tiến hành xây dựng kế hoạch công tác theo các mốc thời gian như Luật định.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 06-8-2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 06-01-2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện.

Đến nay từ huyện đến các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc. Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và các Tiểu ban đã tiến hành xây dựng kế hoạch công tác theo các mốc thời gian như Luật định. Số đơn vị bầu cử của huyện là 08 đơn vị, trong đó thị trấn Lai Uyên chia thành 02 đơn vị bầu cử, các địa phương còn lại là 01 đơn vị bầu cử. Đối với cấp xã, tổng số đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã là 43 đơn vị, thành lập 56 Ban bầu cử.

 

Căn cứ biên bản kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Ban Thường trực UB.MTTQ cùng cấp chuyển đến, Thường trực HĐND huyện, xã đã thực hiện xong việc điều chỉnh cơ cấu thành phần và số lượng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình đúng thời gian quy định của Luật Bầu cử. Kết quả như: Cấp huyện được bầu 31 đại biểu trong danh sách giới thiệu là 51 người ứng cử với cơ cấu, thành phần: Khối Đảng: 07 người (12,96%); Khối Nhà nước: 14 người (29,63%); Lực lượng vũ trang: 02 người (3,7%); Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể: 05 người (9,26%); Tổ chức xã hội: 02 người (3,7%); Đơn vị sự nghiệp: 05 người (9,26%); Tổ chức kinh tế: 03 người (5,56%); Đơn vị hành chính cấp dưới: 14 người (25,93%). Trong đó, hiệp thương lần thứ hai giới thiệu ứng cử là 51 người.

Về Công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/HU, ngày 05-02-2021 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chỉ đạo các ngành tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức: pano, áp phích tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động. Ngoài ra trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, thị trấn  đã tuyên truyền về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mỗi ngày 02 lần (sáng, chiều), mỗi lần 10 phút. Để đảm bảo công tác An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Anh ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban Nội dung - Tài chính - Hậu cần; Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động bầu cử; Tiểu ban Thẩm tra tiêu chuẩn đại biểu HĐND và Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Quyết định chỉ định thư ký của Ủy ban bầu cử huyện. Cấp xã, đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, kế hoạch tuyên truyền vận động bầu cử.

Từ giờ tới ngày bầu cử chính thức, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn sẽ tập trung làm tốt công tác tổ chức hội nghị hiệp thương. Cùng với đó, huyện sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bằng nhiều hình thức theo kế hoạch. Riêng các thành viên Ủy ban bầu cử, các tiểu ban căn cứ theo kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công bám sát địa bàn phụ trách; kịp thời hướng dẫn, xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bầu cử và thực hiện các bước theo luật định./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1150

Tag: công tác bầu cử

Đánh giá bài viết: