Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khóa I, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 thông qua

23-12-2015

Các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khóa I, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 thông qua

01. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính;

02. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016;

03. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng năm 2016;

04. Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016;

05. Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016;

06. Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016

07. Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015;

08. Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015.


Lượt truy cập: 133

Đánh giá bài viết: