Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

03-12-2020

CMSC Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 12 năm 2020 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 788-tb_1.signed.pdf

Tag: thông báo , chương trình làm việc