Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

01-06-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC Chương trình làm việc tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 6 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 23 (01 - 05/6/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Tổ chức thăm mừng thọ người cao tuổi.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tuần 24 (08 - 12/6/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Tổng kết khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phòng Nội vụ

Tuần 25 (15 - 19/6/2020)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020.

- Thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp giữa năm 2020 - HĐND huyện.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, quy chế làm việc năm 2020.

Phòng Nội vụ

Sơ kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Chỉ huy Quân sự

Tuần 26 (22 - 26/6/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1945 - 27/7/2020).

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 
          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 238-tb_1.signed.pdf

Tag: thông báo , chương trình làm việc