Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

28-08-2020

CMSC Chương trình làm việc tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện. .

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 36 (01 - 05/9/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và Nghe báo cáo tình hình khai giảng năm học 2020 - 2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tuần 38 (14 - 18/9/2020)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch quý IV năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch quý IV năm 2020.

- Báo cáo tình hình đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch quý IV năm 2020.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần 40 (28 - 30/9/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Tổ chức Lễ hội Trung thu cho trẻ em.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 
Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 618-tb_1.signed.pdf

Tag: thông báo , chương trình làm việc