Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Dự Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

23-05-2019

Dự Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nhằm kịp thời tập huấn các nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trên địa bàn huyện; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung,

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị trên.

1. Thành phần mời tham dự:

a) Cấp huyện

- Đại diện Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện;

- Báo cáo viên pháp luật huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện;

- Cán bộ tham mưu xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc Công an huyện;

- Công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực của các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện;

- Công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện;

- Công chức tham mưu công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

b) Cấp xã

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự;

- Trưởng Công an;

- Cán bộ phụ trách tham mưu xử lý vi phạm hành chính thuộc Công an.

- Công chức Văn phòng - Thống kê;

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Công chức Văn hóa - Xã hội.

- Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân.

(Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các thành phần dự Hội nghị tập huấn của địa phương).

2. Thời gian và địa điểm:

a) Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30/5/2019 (thứ Năm).

b) Địa điểm: Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao./.

TẢI Giấy mời Hội nghị


Lượt truy cập: 119

Đánh giá bài viết: