Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2019

30-01-2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 02/2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 14 tháng 02 năm 2019, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/02/2019 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/02/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/02/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

 

 

 

 

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/02/2019 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/02/2019 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/02/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/02/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương


Lượt truy cập: 158

Tag: thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: