Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng lần 2 năm 2018

20-12-2018

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, hạn chế các vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng lần 2 năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần mời tham dự

-  Cấp huyện

 Đại diện lãnh đạo UBND huyện (Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện).

- Cấp xã

+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

+ Hòa giải viên ở các Tổ Hòa giải trên địa bàn huyện (43 tổ hòa giải/43 khu phố, ấp; mỗi tổ hòa giải mời 05 Hòa giải viên).

(Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các thành phần liên quan).

2. Thời gian và địa điểm

+ Thời gian: Hội nghị tập huấn sẽ được tổ chức 01 ngày, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/12/2018 (thứ Ba).

+ Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao (Vì nội dung triển khai trong Hội nghị nhiều, đề nghị thành phần tham dự Hội nghị có mặt đúng thời gian theo Giấy mời)./.

Lượt truy cập: 125

Đánh giá bài viết: