Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

11-12-2015

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật XỬ lý vi phạm hành chính, Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2014 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đến với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện;

1. Thành phần mời dự

- Cấp huyện

+ Đại diện Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

+ Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện;

+ Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;

+ Báo cáo viên pháp luật huyện;

+ Công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Công chức tham mưu công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Cấp xã

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Trưởng Công an;

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

+ Công chức Văn phòng - Thống kê;

+ Công chức Địa chính;

+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

+ Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân.

(Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã thông báo cho các thành phần dự Hội nghị tập huấn của địa phương)

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: tổ chức 01 ngày bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2015 (thứ Hai)

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

TẢI Giấy mời 33/GM-UBND ngày 11/12/2015Lượt truy cập: 112

Đánh giá bài viết: