Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

20-08-2019

Chiều ngày 16/8, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 97 cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bàu Bàng.

Sau 4 ngày học tập, các học viên học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên  đề: Về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng  cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với  cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng, an ninh quốc gia,  nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch, kết quả có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4; trong đó có 5 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 5,2%; loại khá có 73 học viên chiếm tỷ lệ 75,3%; loại trung bình có 8 học viên, chiếm tỷ lệ 8,2%.Lãnh đạo huyện và Lãnh đạo BCH Quân sự huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành Lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho học viên về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của cán bộ,  công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Từ đó, khi các học viên trở về địa phương, đơn vị công tác, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)Lượt truy cập: 183

Đánh giá bài viết: