Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng có tổng số Đại biểu HĐND cấp Huyện, xã được giới thiệu là 373 đại biểu

29-02-2016

Theo đó, hiện nay ở cấp huyện và 7/7 xã của huyện đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất để xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp mình. Thường trực HĐND huyện và các xã đã thống nhất với UBND và Ban thường trực UBMTTQ cùng cấp về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các cơ quan tổ chức, đơn vị, các ấp được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đúng theo quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thường trực HĐND huyện, xã đã thực hiện xong việc điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu, đến nay đại biểu HĐND cấp huyện được giới thiệu ra bầu là 51 đại biểu bầu lấy 30 đại biểu, số đại biểu cấp xã được giới thiệu ra bầu là 322 đại biểu bầu lấy 199 đại biểu.

Hiện nay huyện Bàu Bàng cũng đã xác định xong đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu từng đơn vị. đối với cấp huyện có 7 đơn vị Bầu cử, dự kiến có 4 đơn vị bầu 5 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 2 đơn vị bầu 3 đại biểu. Đối với cấp xã sẽ có 43 đơn vị bầu cử, theo dự kiến sẽ có 32 đơn vị bầu 5 đại biểu, 6 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Từ nay đến ngày 13/3/2016 huyện Bàu Bàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, cuộc bầu cử, luật bầu cử và các luật, văn bản khác có liên quan, tiến tới tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND  và gởi biên bản hội nghị cử tri, tổ chức ấn định và công bố số đơn vị Bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, tổ chức thành lập các ban bầu cử…

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 107

Đánh giá bài viết: