Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng thực hiện tốt luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021

30-04-2021

CMSC Huyện Bàu Bàng thực hiện tốt luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021

Trong 6 năm qua được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh mà thường xuyên là Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy - UBND huyện, với chức năng là cơ quan hợp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong Hội đồng NVQS các cấp đã tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện tiến hành thực hiện Luật NVQS năm 2015 trên quan điểm thường xuyên liên tục, ngày càng đi vào nề nếp như: Tổ chức quán triệt luật NVQS năm 2015, các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Hướng dẫn về tiêu chuẩn chính trị, văn hóa, sức khỏe, cho Hội đồng NVQS huyện và các xã – thị trấn. Qua đó, nâng cao nhận thức của các thành viên Hội đồng NVQS, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm cơ sở cho việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học Luật NVQS đến từng thanh niên trong độ tuổi NVQS và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS được cả hệ thống chính trị tham gia và xác định là nhiệm vụ trọng tâm; được tiến hành dưới nhiều hình thức sinh động như: Tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể đã tổ chức được 258 lớp tuyên truyền Luật NVQS ở 2 cấp huyện, xã – thị trấn và trường trung học phổ thông trên địa bàn, với trên 10.014 lượt người tham gia học tập. Qua đó, các tổ chức Đảng, chi bộ, chi đoàn đã tìm ra những nhân tố tích cực để phát triển Đảng, Đoàn; coi đó là nguồn bổ sung vững chắc cho quân đội và ở địa phương sau này.